We deliver to more than 15 countries in Europe, for example to Germany from 4,90 €!

impregnace Collonil Carbon Pure s UV filtrem

 
 • 1 of 2
 

impregnace obsahující čistou účinnou látku  a UV filtr, 100 ml


 • bez hnacího plynu, vhodné k aplikaci v uzavřených prostorách
 • ekologičtější varianta ochrany boty 
 • extra účinná a dlouhotrvající
 • ochrana i před slunečními paprsky díky UV filtru
 • sprej s rozprašovačem
 • dokonalá ochrana se zachováním prodyšnosti materiálů
 • vhodná na TEXové materiály, zachovává funkčnost membrán
 • jednodušší následné čištění
 • ochrana před ušpiněním, skvrnám i vlhnutím
 • na všechny druhy materiálů na obuvi, taškách, oděvěch
Availability In stock
€9.57    
Brand Collonil
Brand's website collonil.de
Category Shoe Care
 

Impregnovat doporučujeme ihned nový výrobek. Účinnost a délka působení záleží na četnosti užívání a intenzitě znečištění, pravidelně opakujte zejména při kontaktu obuvi s mokrem, špínou.


Impregnaci nastříkejte ze vzdálenosti min. 20-30 cm, při menší vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Po zaschnutí hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte. Nechte 12 hod. proschnout. 

Vyrobeno v Německu.

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Alternative products

Brand (?) Collonil

Be the first who will post an article to this item!

Add a comment
Do not fill out this field:

 

Snímek obrazovky 2017-07-12 v 13.16.45

 
We use cookies to maximize your user experience and make our website better. If you continue to browse, we assume you are OK with this. Interested in details?